License và dịch vụ

Để có câu trả lời nhanh cho các câu hỏi phổ biến

Licensing and Services Support

Ứng dụng Candylio

Hỗ đỡ ứng dụng Candylio
CSAT, NPS, In favor, Smart Tasks

Candylio Apps & Addons

Giờ làm việc

Thứ Hai đến thứ Sáu
Từ 09:00 đến 18:00

Working hours

Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại services@candylio.com

Đặt một cuộc họp demo